Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie od 01.09.2022 do 31.08.2023 r była uczestnikiem przedsięwzięcia grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn.„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obowiązuje nas roczna trwałość projektu.

Przerwa urlopowa

Informujemy, że przerwa urlopowa w naszej poradni jest w dniach:
22 lipca 2024r – 09 sierpnia 2024r
W  pilnych sprawach można kontaktować się z:
PPP-P w Piekoszowie tel. 41 3061115 (do 26 lipca)
PPP-P w Chmielniku tel. 41 3544217 (od 29 lipca)


Nowy adres mailowy do kontaktu z Poradnią: poradnia@pppbodzentyn.pl


07 lutego 2024r. w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów punktów konsultacyjnych i koordynatorów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – w ramach projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej i Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek”.

Organizatorami spotkania byli:
– Kuratorium Oświaty w Kielcach,
– Starostwo Powiatowe w Kielcach,
– Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie,
– Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie Pan Piotr Gajek i Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie Pani Katarzyna Przygodzka powitali zebranych gości.

Następnie zabrała głos Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach Pani Izabela Dziewięcka i wraz z Panią Małgorzata Sochą uczestniczyły w spotkaniu.

Podczas szkolenia Panie: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Pani Bożena Kropisz i starszy wizytator Pani Teresa Kmiecik omówiły prawne aspekty oceniania uczniów.

Specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie: mgr Iwona Skórska – psycholog, tyflopedagog, specjalistę z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z ASD i mgr Justyna Kurczyna – logopeda, oligofrenopedagog, pedagog specjalny przedstawiły prelekcje na temat: „Ocenianie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”. Odbyła się również praca w grupach panelowych – opracowywanie dostosowań edukacyjnych do określonych niepełnosprawności.

Spotkanie służyło także wymianie doświadczeń zawodowych, dyskusji, omawianiu trudnych wątków w praktycznych działaniach nauczycieli. W spotkaniu uczestniczyło 43 osoby.

Prezentacja ze spotkania dostępna w sekcji Warto przeczytać – publikacje pracowników Poradni

Zainicjowana przez starostę kieleckiego Mirosława Gębskiego akcja charytatywna startuje już dziś!

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Startuje-Paczka-Dla-Rodaka/idn:12024

Dyrektor i Pracownicy
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie

serdecznie zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie, które odbędzie się 20 września 2023r. o godz. 9.00 w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 6.

Temat spotkania: „Interwencja kryzysowa wobec ucznia z myślami samobójczymi”.

Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące współpracy szkół i poradni
w bieżącym roku szkolnym.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 18.09.2023r.,
tel. 41 311 50 20. 

Serdecznie zapraszamy

ZAPROSZENIE

Dyrektor i pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie serdecznie zapraszają na spotkanie logopedów szkolnych, które odbędzie się:

28 listopada 2022r o godz. 09.00 w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie (ul. Suchedniowska 6)

Główny temat spotkania: Zaburzenia słuchu fizycznego i centralnego u dzieci  oraz pomoc logopedyczna w tym zakresie

w oparciu o informacje uzyskane na ogólnopolskiej Konferencji pt. „W krainie dźwięków. Percepcja słuchowa i zaburzenia słuchu i dzieci” (Kraków 2022r).

Serdecznie zapraszamy na spotkanie! 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 24.11.22r

tel. 41 311 50 20

Dyrektor i pracownicy
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie

serdecznie zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie, które odbędzie się 25 października 2022r. o godz. 10.00 Powiatowym Zespole Szkół
w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 6.

Temat spotkania: „Najnowsze zmiany w prawie oświatowym’’.

Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące współpracy szkół i poradni w bieżącym roku szkolnym.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 17.10.2022r., tel. 41 311 50 20.

Serdecznie zapraszamy