Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie od 01.09.2022 do 31.08.2023 r była uczestnikiem przedsięwzięcia grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn.„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obowiązuje nas roczna trwałość projektu.

ZAPROSZENIE

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie serdecznie zapraszają na spotkanie logopedów szkolnych w dniu:
20 marca 2024r, o godz. 10.00.
Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 6.
Temat spotkania: 

Wady zgryzu a wady wymowy – leczenie ortodontyczne a terapia logopedyczna

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 15.03.2024r, 
tel. 41 311 50 20.

Katarzyna Przygodzka 
Dyrektor Poradni

Zaproszenie

W  ramach projektu  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej i Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek w dniu 25 kwietnia 2024r w godz. 8.30-12.30 w ramach współpracy Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie odbędzie się  Dzień otwarty Punktu konsultacyjnego.

Zaplanowane działania:

  • stworzenie możliwości zaprezentowania oferty Poradni
    w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży, wydawania opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, udzielania pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom oraz współpracy poradni ze szkołami,
  • rozmowy terapeutyczne z uczniami, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, pomoc w zakresie problemów emocjonalnych dzieci  w wieku szkolnym, trudności relacyjnych w grupie rówieśników, problemów
    z zawieraniem znajomości, trudności w nauce oraz trudności ucznia w szkole uwarunkowanych sytuacją w domu,     
  • rozmowy z rodzicami, porady i wskazówki, oferta pomocy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, wsparcie edukacyjno – informacyjne jak wspierać edukację dzieci i pomagać w nauce, jak pomóc dziecku w relacjach z rówieśnikami, zawieraniu satysfakcjonujących kontaktów koleżeńskich, jak rozwiązać problemy związane z akceptacją,
  • konsultacje dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz psychologów szkolnych w sprawach związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz realizacją zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, analiza opinii i orzeczeń, dzielenie się doświadczeniami z zakresu pracy z uczniem ze SPE.

Osoby odpowiedzialne:
mgr Iwona Skórska – psycholog, koordynator PK
mgr Renata Kuropatwa – pedagog   

Nowy adres mailowy do kontaktu z Poradnią: poradnia@pppbodzentyn.pl


Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym działa w poradni

Punkt Konsultacyjny pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który jest elementem projektu ERASMUS + Akcja „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”, którego koordynatorem jest Powiat Kielecki.

Tytuł projektu– „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” .

Koordynatorem Punktu w poradni jest dr Karolina Piłat – psycholog.

Punkt przeznaczony jest dla nauczycieli i rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę lub mają pytania związane z edukacją dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (głównie specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa, zespół Aspergera, uczeń zdolny).

W celu rezerwacji terminu konsultacji prosimy o kontakt z sekretariatem poradni, tel 41 311 50 20.

Terminy:

27. 10.2021 – SP Zagnańsk nr 2

24.11.2021 i 8.12.2021 – miejsce do ustalenia

Dziękujemy naszej koleżance Karolinie Piłat za zaangażowanie i pracę podczas pełnienia funkcji Dyrektora Poradni.

W bieżącym roku szkolnym pełniącą obowiązki Dyrektora Poradni będzie Katarzyna Przygodzka.

Informujemy, że 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Bodzentynie
BĘDZIE NIECZYNNA od 19 lipca do 06 sierpnia 2021r.
z powodu urlopowej przerwy wakacyjnej

w sprawach pilnych można kontaktować się
z PPP-P w Chmielniku tel. 41 3544217
lub z PPP-P w Piekoszowie tel. 41 3061115

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach serdecznie zapraszają na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 17-22 maja 2021r. W tym czasie będzie można skorzystać z punktu konsultacyjnego oferującego bezpłatne przesiewowe badanie słuchu dla dzieci oraz indywidualne porady naszych specjalistów: neurologopedów, afazjologów, surdologopedów, terapeutów SI, terapeutów Biofeedback. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży to Placówka, w której uczą się i mieszkają osoby z uszkodzonym narządem słuchu (słabosłyszące lub niesłyszące), z zaburzeniami mowy ( w tym z afazją), z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek jest jedyną tego rodzaju instytucją w województwie świętokrzyskim i jedną z nielicznych w Polsce. Swoją specjalistyczną opieką obejmuje dzieci już od 6 roku życia.

W skład Specjalnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży wchodzą:
– Szkoła Podstawowa nr 37
– Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 o kierunkach: kucharz, cukiernik, fryzjer, krawiec lub pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
-Technikum nr 9 o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.

Istnieje również możliwość zakwaterowania w Internacie i Bursie Szkolnej nr 2.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej zpsw.kielce.eu , gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące umówienia konsultacji i inne materiały dotyczące Placówki.

Serdecznie zapraszamy !