mgr Katarzyna Przygodzka – Dyrektor Poradni; surdologopeda, pedagog; nauczyciel dyplomowany 

W poradni zajmuje się diagnozą logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, jąkających się, problemami ze słuchem, rozszczepami podniebienia. W przedszkolach i szkołach realizuje badania profilaktyczne wykrywające wady wymowy. Wykonuje Platformą Do Badań Zmysłów przesiewowe badania słuchu u dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

mgr Iwona Skórska – społeczny zastępca dyrektora poradni, psycholog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii ASD, tyflopedagog; nauczyciel dyplomowany 

W poradni zajmuje się diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych, trudności w nauce, potencjalnych i mocnych stron dzieci i młodzieży, w tym dzieci słabo widzących. Prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i rodzinną (trudności wychowawcze, problemy emocjonalne, inne). W szkołach realizuje badania profilaktyczne gotowości szkolnej, zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą na temat rozwoju osobistego, rozwiązywania konfliktów, inne.

mgr Agnieszka Spadło – neurologopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta SI; nauczyciel dyplomowany

W poradni zajmuje się głównie diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami i zaburzeniami mowy o różnorodnej etiologii. Pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi i dziećmi z zaburzoną integracją sensoryczną. Posiada szczególne doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy. Prowadzi treningi EEG BIOFEEDBACK. Pracuje w Punktach Konsultacyjno-Terapeutycznych w terenie, gdzie realizuje z dziećmi terapię logopedyczną. W szkołach prowadzi badania profilaktyczne wykrywające wady wymowy oraz przesiewowe badania słuchu dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Udziela porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom.

mgr Renata Kuropatwa – pedagog, oligofrenopedagog; nauczyciel mianowany 

W poradni zajmuje się doradztwem zawodowym dla młodzieży (udziela pomocy przy podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych), diagnozą pedagogiczną trudności szkolnych. W szkołach prowadzi zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów z zakresu poradnictwa zawodowego oraz badania profilaktyczne gotowości szkolnej.

mgr Kazimiera Sikora – pedagog, terapeuta terapii ogólnej, specjalista w zakresie diagnozy i terapii ASD; nauczyciel dyplomowany 

W poradni prowadzi terapię pedagogiczną z dziećmi mającymi problemy w czytaniu i pisaniu (dysleksja), diagnozę pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i innymi dysfunkcjami rozwojowymi. W szkołach realizuje zajęcia warsztatowe z programu ,,Spójrz Inaczej”, zajęcia na temat komunikacji społecznej, zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla dzieci i młodzieży i inne. Udziela porad i konsultacji dla dzieci, rodziców i nauczycieli w Punktach Konsultacyjnych i w poradni.

mgr Jarosław Sołkiewicz – pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog; nauczyciel dyplomowany 

W poradni zajmuje się profilaktyką uzależnień, prowadzi diagnozę pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce, w tym diagnozę dzieci słabo widzących. Prowadzi terapię EEG BIOFEEDBACK. W szkołach realizuje zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą z programów profilaktycznych (,,Spójrz Inaczej”, ,,Drugi Elementarz”, ,,Nasze Spotkania”, zajęcia na temat rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, inne).

mgr Aleksandra Banaś-Pazdur – psycholog, nauczyciel kontraktowy

W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną rozwoju intelektualnego, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i rodzinną. W szkołach realizuje badania profilaktyczne gotowości szkolnej, zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą. Udziela pomocy psychologicznej, porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom oraz uczniom.

mgr Aleksandra Wypych – psycholog, nauczyciel kontraktowy

W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży oraz diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych. Prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i rodzinną. W szkołach realizuje badania profilaktyczne gotowości szkolnej, zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą. Udziela pomocy psychologicznej, porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom oraz uczniom.

mgr Justyna Kurczyna – logopeda, nauczyciel kontraktowy

W poradni zajmuje się głównie diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami
i zaburzeniami mowy o różnorodnej etiologii, a także przeprowadza przesiewowe badania słuchu. W przedszkolach i szkołach prowadzi badania profilaktyczne wykrywające wady wymowy. Udziela porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom, a także logopedom szkolnym.

mgr Paulina Kasza – psycholog, nauczyciel początkujący

Prowadzi diagnozę psychologiczną rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży. Udziela pomocy psychologicznej, wsparcia terapeutycznego rodzicom i nauczycielom oraz uczniom.

mgr Elwira Sidorczuk – główna księgowa

Agnieszka Bracik – referent administracyjny 

W poradni organizuje pracę sekretariatu.

Aneta Hajdenrajch – pracownik obsługi