Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie od 01.09.2022 do 31.08.2023 r jest uczestnikiem przedsięwzięcia grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn.„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie serdecznie zaprasza
nauczycieli przedszkoli, w tym klas 0, edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów i logopedów szkolnych oraz innych zainteresowanych tematem nauczycieli z placówek oświatowych z gminy Bodzentyn na bezpłatne warsztaty

przygotowane w ramach projektu Erasmus+
„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”, którego koordynatorem jest Powiat Kielecki

na temat:

Ryzyko dysleksji i dyskalkulii – działania profilaktyczne

Dzięki uprzejmości Dyrekcji SP Bodzentyn warsztaty odbędą się:
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie – Rynek Górny 11

16 marca o godz. 13.30

Zapraszamy
Pracownicy PPP-P w Bodzentynie

Prosimy o informację zwrotną od Państwa, do 11 marca, nt liczby uczestników, tel 41 311-50-20

Informujemy, że 22 października 2021r o godz. 10.00 odbędzie się w naszej poradni spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych. Temat spotkania: „Omówienie procesu reintegracji u dzieci i młodzieży po okresie zdalnego nauczani”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

            Informujemy, że 24 listopada o godz. 10.00 odbędzie się w naszej poradni spotkanie logopedów szkolnych. Temat spotkania: „Dziecko z niesamoistnie opóźnionym rozwojem mowy – choroby genetyczne”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym działa w poradni

Punkt Konsultacyjny pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który jest elementem projektu ERASMUS + Akcja „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”, którego koordynatorem jest Powiat Kielecki.

Tytuł projektu– „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” .

Koordynatorem Punktu w poradni jest dr Karolina Piłat – psycholog.

Punkt przeznaczony jest dla nauczycieli i rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę lub mają pytania związane z edukacją dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (głównie specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa, zespół Aspergera, uczeń zdolny).

W celu rezerwacji terminu konsultacji prosimy o kontakt z sekretariatem poradni, tel 41 311 50 20.

Terminy:

27. 10.2021 – SP Zagnańsk nr 2

24.11.2021 i 8.12.2021 – miejsce do ustalenia

Dziękujemy naszej koleżance Karolinie Piłat za zaangażowanie i pracę podczas pełnienia funkcji Dyrektora Poradni.

W bieżącym roku szkolnym pełniącą obowiązki Dyrektora Poradni będzie Katarzyna Przygodzka.