Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • niektóre fotografie i obrazy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego, ale wiele z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające,
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo,
 • mapa nie zapewnia dostępności,
 • w niektórych przypadkach teksty są wyjustowane,
 • niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast.

Powody wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty pochodzą z różnych źródeł,
 • niektóre dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • niektóre dokumenty, fotografie, obrazy, pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie jest na bieżąco aktualizowana, tak aby spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych, polegające na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W ramach strony nie są dostępne skróty klawiaturowe wspomagające dostępność cyfrową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu otrzymania informacji lub w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dyrektorem PPP-P w Bodzentynie – mgr Katarzyną Przygodzką, pppbodzentyn@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 311 50 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie, ul. Wolności 1A, 26-010 Bodzentyn

 1. Poradnia zlokalizowana jest na parterze.
 2. Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych.
 3. Szerokość korytarzy i drzwi do pomieszczeń zapewnia swobodne przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 5. Przy wejściach nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych, ani oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób słabowidzących.
 7. W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych.
 8. Toaleta dla niepełnosprawnych nie jest wyposażona w system wzywania pomocy.
 9. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i z psem asystującym.
 10. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Dwóch logopedów ukończyło Kurs polskiego języka migowego – poziom podstawowy.