Spotkanie koordynatorów punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

07 lutego 2024r. w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów punktów konsultacyjnych i koordynatorów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – w ramach projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej i Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek”.

Organizatorami spotkania byli:
– Kuratorium Oświaty w Kielcach,
– Starostwo Powiatowe w Kielcach,
– Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie,
– Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie Pan Piotr Gajek i Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie Pani Katarzyna Przygodzka powitali zebranych gości.

Następnie zabrała głos Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach Pani Izabela Dziewięcka i wraz z Panią Małgorzata Sochą uczestniczyły w spotkaniu.

Podczas szkolenia Panie: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Pani Bożena Kropisz i starszy wizytator Pani Teresa Kmiecik omówiły prawne aspekty oceniania uczniów.

Specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie: mgr Iwona Skórska – psycholog, tyflopedagog, specjalistę z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z ASD i mgr Justyna Kurczyna – logopeda, oligofrenopedagog, pedagog specjalny przedstawiły prelekcje na temat: „Ocenianie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”. Odbyła się również praca w grupach panelowych – opracowywanie dostosowań edukacyjnych do określonych niepełnosprawności.

Spotkanie służyło także wymianie doświadczeń zawodowych, dyskusji, omawianiu trudnych wątków w praktycznych działaniach nauczycieli. W spotkaniu uczestniczyło 43 osoby.

Prezentacja ze spotkania dostępna w sekcji Warto przeczytać – publikacje pracowników Poradni