Zajęcia profilaktyczne realizowane w szkołach

Poradnia prowadzi szeroko rozumiane działania profilaktyczne. Są one skierowane głównie do dzieci i młodzieży, ale też do ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Realizowane są poprzez różnego rodzaju zajęcia warsztatowe (jednorazowe i cykliczne), pogadanki, prelekcje, wykłady.

Najczęstszą i wydaje się najbardziej skuteczną formą działań profilaktycznych są różnorodne zajęcia warsztatowe, programy edukacyjne, które realizujemy w następujących zakresach:

 • profilaktyka uzależnień,
 • edukacja prozdrowotna,
 • integracja środowiska,
 • efektywne uczenie się,
 • komunikacja społeczna,
 • nabywanie i rozwijanie umiejętności negocjowania i rozwiązywania konfliktów,
 • radzenie sobie ze swoimi emocjami.

Realizujemy między innymi następujące programy profilaktyczne:

„Drugi Elementarz”

Program ten dostarcza wiele informacji na temat alkoholu, zagrożeń towarzyszących używaniu substancji psychoaktywnych. Uczy odmawiania i opierania się naciskowi grupy, przedstawia też sposoby osiągania satysfakcji w życiu bez używania tych substancji.

„Spójrz Inaczej”

Program ten kładzie szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju. Skupia się na obszarach ważnych w profilaktyce uzależnień, m.in. na systemach wartości, wpływach społecznych, uczeniu się rozwiązywania problemów i konfliktów, uczeniu umiejętności życiowych, oferowaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Celem programu jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach. Treści programu zamknięte są w czterech blokach tematycznych.

„Zanim Spróbujesz”

Program dotyczy alkoholu, narkotyków, nikotyny i innych substancji uzależniających. Celem programu jest dostarczenie informacji o środkach uzależniających i uzależnieniach, nauczenie jak kierować się własnym zdaniem w sytuacji wyboru, zwłaszcza w warunkach presji grupowej oraz nauczenie umiejętności pozwalających radzić sobie z napotkanymi w życiu trudnościami.

„Debata”

Program autorstwa Krzysztofa Wojcieszka przeznaczony dla młodzieży od klas szóstych szkoły podstawowej. Spotkanie 2-3 godzinne realizowane z wykorzystaniem metod aktywizujących. Praca zakłada zmianę przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu, silnie podkreślana jest wartość postaw abstynenckich.

„Nasze Spotkania”

Program składa się z dziesięciu sesji, z których każda trwa półtorej godziny. Celem programu jest pomoc w rozwoju osobistym młodych ludzi. Obejmuje cztery obszary: kontakt z samym sobą, z innymi osobami, umiejętność radzenia sobie z trudnościami i umiejętność pomagania innym. Realizowany jest w klasach gimnazjalnych i w szkołach średnich. Nasze spotkania integrują samych uczniów oraz nauczyciela z uczniami, radykalnie zwiększając możliwości wzajemnej współpracy.

„Jak żyć z ludźmi”

Głównym jego celem jest rozwinięcie najważniejszych umiejętności interpersonalnych:

 • komunikowania się z ludźmi,
 • podejmowania decyzji,
 • chronienia siebie w sytuacji nacisku grupowego,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • budowania właściwego wizerunku własnej osoby,
 • otwartości,
 • empatii.

Ponadto program dostarcza informacji na temat środków uzależniających. Przeznaczony jest do pracy z młodzieżą ze starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Realizatorami mogą być psycholodzy lub pedagodzy, wyszkoleni i mający doświadczenie w pracy terapeutycznej z grupą. Program wydano w formie książki składającej się z trzech części. Pierwsza część, teoretyczna, omawia najważniejsze zasady pracy z grupą, cechy dobrego prowadzącego, niezbędne elementy zajęć z młodzieżą. Druga – podaje propozycje zajęć, bogaty zestaw ćwiczeń i technik. Trzecią stanowią materiały pomocnicze: ankiety, kwestionariusze, rysunki, tabele.

„SAPER, czyli jak rozminować agresję”

Programu proponuje integrację zespołu klasowego. Doświadczenie pokazuje, że gdy uczniowie znają się lepiej, wówczas rzadziej prezentują zachowania agresywne. Agresja często wynika z nieznajomości siebie. Kolejne zajęcia uczą, jak rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi, co w konsekwencji zmniejsza ilość zachowań destrukcyjnych. Skuteczne radzenie sobie z agresją nie jest też możliwe bez jasnych norm i konsekwencji w postępowaniu oraz troski o budowanie właściwych relacji. Zastosowane ćwiczenia pobudzają uczniów do zastanowienia się, wymiany zdań i podejmowania słusznych decyzji.