Terapia pedagogiczna

W Poradni prowadzone są zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z trudnościami w nauce.

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznawane są u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są one zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych: wzrokowych, słuchowych, językowych i ich integracji; zaburzeniami uwagi, pamięci, lateralizacji, orientacji przestrzennej, motoryki, itp.

Specyficzne trudności mogą dotyczyć problemów w :

  • zapamiętywaniu liter,
  • czytaniu,
  • opanowaniu poprawnej pisowni, w tym popełnianie błędów ortograficznych,
  • opanowaniu kaligrafii (niski poziom graficzny pisma),itp.,
  • nauce innych przedmiotów, np. języków obcych, geografii, geometrii.

W pracy terapeutycznej realizowane są różne zadania w zależności od potrzeb:

KOREKCYJNE:

  • usprawnianie i korekta zaburzonych funkcji poznawczych: percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki i ich współdziałania, uwagi, pamięci, lateralizacji, orientacji przestrzennej,itp.

DYDAKTYCZNE:

  • utrwalanie znajomości liter, wdrażanie do umiejętności czytania i pisania i usprawnianie tych funkcji, ćwiczenia w zakresie graficznej strony pisma, ortografii, itp.

PSYCHOTERAPEUTYCZNE:

  • stosowanie wzmocnień pozytywnych, zachęty, pochwały, a wyciszanie niepowodzeń, rozładowywanie napięć, wyciszanie nadpobudliwości, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia koncentracji uwagi, uczenie wytrwałości w pracy, odporności na sytuacje trudne i radzenia sobie ze stresem, motywowanie do podejmowania wysiłku umysłowego i pokonywania trudności, itp.

PRACA TERAPEUTYCZNA TO RÓWNIEŻ:

  • pomoc dla rodziców poprzez udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, udostępnianie materiałów do ćwiczeń, prowadzenie zajęć otwartych, w których rodzice mogą uczestniczyć,
  • współpraca z nauczycielami, ustalanie wspólnych oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych i dydaktycznych wobec dzieci objętych terapią, wymiana doświadczeń w pracy terapeutycznej, udostępnianie materiałów do ćwiczeń, w tym różnych programów komputerowych.

 Dzieci przyjmowane są na terapię w poradni po wcześniejszym badaniu, rozpoznaniu zaburzeń rozwojowych oraz uzgodnieniu z rodzicami warunków prowadzenia terapii.