Terapia logopedyczna

Jak dostać się na terapię logopedyczną?

Decyduje o tym logopeda po przeprowadzeniu badania

 • po uprzednim (telefonicznym lub osobistym) umówieniu przez rodzica wizyty dla dziecka u logopedy (numery telefonów patrz: kontakt)
 • dziecko wytypowane jest na terapię po pilotażowych badaniach logopedycznych w przedszkolu lub szkole
 • dziecko kierowane jest do logopedy przez innych specjalistów (pedagog, psycholog) podczas badań w naszej poradni.

Jakie nieprawidłowości w mowie są najczęstszą przyczyną kierowania na terapię logopedyczną?

 • dyslalie, czyli opuszczanie, zamienianie lub zniekształcanie głosek, w tym najczęściej nieprawidłowa wymowa głosek sz, ż, cz, dż, r
 • samoistne (nie spowodowane innym zaburzeniem, chorobą) opóźnienia w rozwoju mowy
 • deficyty językowe u dzieci z ryzyka dysleksji i ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • niepłynność mowy, głównie jąkanie
 • nieprawidłowości i zaburzenia mowy wynikające z niepełnosprawności dziecka, deficytów i zaburzeń rozwojowych lub problemów zdrowotnych

Na czym polega terapia logopedyczna?

 • na usprawnianiu narządów artykulacyjnych poprzez wykonywanie ćwiczeń, głównie języka i masaż języka
 • na wywoływaniu głosek i ich utrwalaniu (z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy logopedycznych)
 • na ogólnym stymulowaniu rozwoju mowy, kompetencji językowych
 • na ćwiczeniu percepcji słuchowej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki, usprawnianiu czytania i pisania (elementy terapii pedagogicznej)
 • na wykonywaniu, zadanych przez logopedę, ćwiczeń w domu
 • terapia logopedyczna prowadzona jest w poradni i w Punktach Konsultacyjnych-Logopedycznych