Doradztwo i poradnictwo zawodowe

Z chwilą ukończenia gimnazjum uczniowie muszą dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego – co robić po zakończeniu szkoły. Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu nie jest zadaniem łatwym. Do tej decyzji należy ucznia przygotować.

Poradnia prowadzi zajęcia warsztatowe zawodoznawcze i pogadanki w kl. III gimnazjum i klasach III szkół ponadgimnazjalnych. Podczas zajęć związanych z orientacją zawodową uczniowie uzyskują wiedzę o poszczególnych zawodach, o możliwych kierunkach dalszego kształcenia, poznają swoje możliwości psychofizyczne, zainteresowania, predyspozycje. Zwiększa to szansę na podjęcie trafnych, świadomych decyzji.

Istotną sprawą jest też uświadomienie uczniom, że zawód nie musi być wyborem na całe życie. Zmieniający się rynek pracy coraz częściej wymusza konieczność zmiany kwalifikacji, dobrze radzą sobie z tym osoby, które umieją i chcą się uczyć.

Do zadań poradni w tym obszarze należy również:

  • diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów na indywidualnych badaniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • udzielanie specjalistycznej pomocy uczniom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu,
  • udostępnianie informacji o zawodach i ścieżkach edukacyjnych, typach szkół ponadgimnazjalnych i sieci szkolnictwa na poziomie lokalnym (w tym szkolnictwa specjalnego),
  • udzielanie pomocy szkołom w procesie przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunkach dalszego kształcenia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie prowadzi doradztwo zawodowe psychologiczne i pedagogiczne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu.