Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

służy rozpoznaniu potencjalnych możliwości rozwojowych dziecka, jego mocnych stron, zdolności, zainteresowań. Pozwala określić deficyty rozwojowe dziecka, które uniemożliwiają sprostanie stawianym wymaganiom, np. dysleksja, dyskalkulia, opóźnienie rozwoju poznawczego. Stosowana jest również, gdy dziecko ma problemy emocjonalne, trudności w funkcjonowaniu społecznym, rozwoju osobowości czy problemy rodzinne.

Dzięki diagnozie psychologicznej możemy określić jakiej formy pomocy potrzebuje nasze dziecko, by mogło optymalnie funkcjonować w szkole, rodzinie, środowisku rówieśników.

Diagnoza psychologiczna prowadzona jest za pomocą:

  • specjalistycznych testów psychologicznych
  • obserwacji dziecka i rozmowy z nim
  • wywiadu przeprowadzonego z rodzicami
  • opinii od innych psychologów, lekarzy, nauczycieli.