Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

ma na celu zbadanie stanu i poziomu rozwoju mowy u dziecka:

  • czy i jak dziecko nawiązuje kontakt, jakie ma zachowania społeczne
  • czy właściwe rozumie mowę
  • czy ma sprawne narządy artykulacyjne (dużą wagę logopeda przywiązuje do sprawności języka)
  • czy wszystkie głoski dziecko wymawia prawidłowo, a jeśli nie, to w jaki sposób je realizuje
  • czy dziecko ma płynność mowy
  • jaki ma zasób słownictwa i jak się wypowiada
  • czy nie ma widocznych nieprawidłowości ze strony układu oddechowego, aparatu fonacyjnego, migdałów
  • czy nie wykazuje nieprawidłowości w aspekcie poprawnego słyszenia

WAŻNYM elementem diagnozy logopedycznej jest wywiad z rodzicem (opiekunem) dziecka. Logopeda pyta m.in. o przebieg rozwoju, głównie ruchowego i mowy. U małych dzieci analizuje sposób karmienia, przyjmowania pokarmów, pyta o ogólny stan zdrowia dziecka, jego zachowanie, podejmowane zabawy. U uczniów orientacyjnie sprawdza umiejętności szkolne, głównie czytanie i pisanie, percepcję słuchową, pyta o zachowania społeczne.

Zdarza się, że logopeda prosi o przeprowadzenie badań uzupełniających, np. laryngologicznych, ortodontycznych albo pedagogiczno-psychologicznych.

Logopeda ma możliwość badania słuchu i wzroku za pomocą Platformy Badań Zmysłów.