Drukuj
Odsłony: 1366

 

 

Szanowni Państwo!

 

25 maja 2018r. do obowiązujących już przepisów prawa dołączył nowy europejski akt prawny, powszechnie znany jako RODO. 

Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). 

Jego postanowienia nakładają na wszystkie podmioty, które gromadzą i pracują z danymi osobowymi, pewne obowiązki. Jednym z nich jest tak zwany

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Mówi o nim między innymi Artykuł 13 RODO, zobowiązując podmioty do przekazania pewnych informacji osobom, których dane osobowe przetwarzają.

 

Starając się jak najlepiej wypełnić powyższy obowiązek oraz jednocześnie wyjaśnić Państwu, kto jest "opiekunem" czyli Administratorem danych osobowych oraz dlaczego Państwa o takie dane osobowe prosimy podczas załatwiania spraw, informujemy:

 

Większość czynności z Państwa danymi osobowymi, jest wykonywana w związku z korzystaniem z oferty. Wiąże się z tym szereg czynności przetwarzania danych, jak np. organizacja zajęć lub badań czy też wydanie dokumentu. Należy jednak pamiętać o takich czynnościach jaką jest choćby informowanie Państwa o nowych usługach – takie przetwarzanie nie ma bezpośredniej podstawy prawnej (obowiązku) i dlatego wymaga Państwa zgody. Szczegółowe podstawy prawne zbierania Państwa danych znajdują się w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016r., poz. 59), Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r., poz. 1457) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r., poz. 199; z późn. zm.).