Drukuj
Odsłony: 6589

dr Karolina Piłat - dyrektor, psycholog, nauczyciel dyplomowany 

Prowadzi diagnozę psychologiczną rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży. Udziela pomocy psychologicznej, wsparcia terapeutycznego rodzicom i nauczycielom oraz uczniom.

 

mgr Katarzyna Przygodzka - społeczny zastępca dyrektora poradni; surdologopeda, pedagog, terapeuta; nauczyciel dyplomowany 

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, jąkających się, problemami ze słuchem, rozszczepami podniebienia. Prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja). W przedszkolach i szkołach realizuje badania profilaktyczne wykrywające wady wymowy, w Punktach Konsultacyjnych w terenie prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną. Wykonuje Platformą Do Badań Zmysłów przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy u dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

mgr Renata Kuropatwa - pedagog, oligofrenopedagog; nauczyciel mianowany 

W poradni zajmuje się doradztwem zawodowym dla młodzieży (udziela pomocy przy podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych), diagnozą pedagogiczną trudności szkolnych. W szkołach prowadzi zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów z zakresu poradnictwa zawodowego oraz badania profilaktyczne gotowości szkolnej.

 

mgr Kazimiera Sikora - pedagog, terapeuta, specjalista ds. diagnozy i terapii osób z ASD; nauczyciel dyplomowany 

W poradni prowadzi terapię pedagogiczną z dziećmi mającymi problemy w czytaniu i pisaniu (dysleksja), diagnozę pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i innymi dysfunkcjami rozwojowymi. W szkołach realizuje zajęcia warsztatowe z programu ,,Spójrz Inaczej”, zajęcia na temat komunikacji społecznej, zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla dzieci i młodzieży i inne. Udziela porad i konsultacji dla dzieci, rodziców i nauczycieli w Punktach Konsultacyjnych i w poradni.


mgr Iwona Skórska - psycholog, specjalista ds. diagnozy i terapii osób z ASD, tyflopedagog; nauczyciel dyplomowany 

W poradni zajmuje się diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych, trudności w nauce, potencjalnych i mocnych stron dzieci i młodzieży, w tym dzieci słabo widzących. Prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i rodzinną (trudności wychowawcze, problemy emocjonalne, inne). W szkołach realizuje badania profilaktyczne gotowości szkolnej, zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą na temat rozwoju osobistego, rozwiązywania konfliktów, inne.

 

mgr Jarosław Sołkiewicz - pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog; nauczyciel dyplomowany 

W poradni zajmuje się profilaktyką uzależnień, prowadzi diagnozę pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce, w tym diagnozę dzieci słabo widzących. Prowadzi terapię EEG BIOFEEDBACK. W szkołach realizuje zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą z programów profilaktycznych (,,Spójrz Inaczej”, ,,Drugi Elementarz”, ,,Nasze Spotkania”, zajęcia na temat rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, inne).

 

mgr Agnieszka Spadło - neurologopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta SI; nauczyciel dyplomowany

W poradni zajmuje się głównie diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami i zaburzeniami mowy o różnorodnej etiologii. Pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi i dziećmi z zaburzoną integracją sensoryczną. Posiada szczególne doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy. Prowadzi treningi EEG BIOFEEDBACK. Pracuje w Punktach Konsultacyjno-Terapeutycznych w terenie, gdzie realizuje z dziećmi terapię logopedyczną. W szkołach prowadzi badania profilaktyczne wykrywające wady wymowy oraz przesiewowe badania słuchu dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Udziela porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom.

 

mgr Paulina Studniarska - psycholog, pedagog, psychoonkolog; nauczyciel mianowany

zajmuje się diagnozą psychologiczną i pedagogiczną, prowadzi zajęcia o charakterze terapeutycznym w nurcie psychologii pozytywnej. W szkołach realizuje zajęcia warsztatowe integracyjno-adaptacyjne dla dzieci i młodzieży, zajęcia na temat rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w grupie, inne. Prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli, bada gotowość szkolną dzieci. Jest w trakcie studiów w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

  

mgr Aleksandra Banaś-Pazdur - psycholog, nauczyciel stażysta 

W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną rozwoju intelektualnego, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży.

 

mgr Aleksandra Wypych - psycholog, nauczyciel stażysta 

W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży oraz diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 

Agnieszka Bracik - referent administracyjny 

W poradni organizuje pracę sekretariatu.

 

Elwira Sidorczuk - główna księgowa 

 

Aneta Hajdenrajch - pracownik obsługi