Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie od 01.09.2022 do 31.08.2023 r była uczestnikiem przedsięwzięcia grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn.„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obowiązuje nas roczna trwałość projektu.

Przerwa urlopowa

Informujemy, że przerwa urlopowa w naszej poradni jest w dniach:
22 lipca 2024r – 09 sierpnia 2024r
W  pilnych sprawach można kontaktować się z:
PPP-P w Piekoszowie tel. 41 3061115 (do 26 lipca)
PPP-P w Chmielniku tel. 41 3544217 (od 29 lipca)


Nowy adres mailowy do kontaktu z Poradnią: poradnia@pppbodzentyn.pl


Cel wdrażanych procedur w zakresie zapobiegania COVID-19:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności Poradni.
 • Ograniczenie liczby kontaktów międzyludzkich na terenie Poradni, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.

Procedury obejmują następujące obszary:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Poradni (pracownikom/klientom) poprzez wdrożenie działań reorganizacyjnych i technicznych.
 2. Przestrzeń ogólnodostępna.
 3. Procedury postępowania w przypadku zidentyfikowania osoby wykazującej symptomy zakażenia COVID-19 (pracownika i/lub klienta).

I. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Poradni, poprzez wdrażanie działań reorganizacyjnych i technicznych.

 • W związku ze stanem epidemii COVID-19 zmianie ulega organizacja pracy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie.
 • Do wykonywania określonych zadań kierowani są tylko zdrowi pracownicy.
 • Praca zorganizowana jest w systemie rotacyjnym, dwuzmianowym w celu zapewnienia niezbędnej rezerwy kadrowej na wypadek zakażenia lub kontaktu z osobą chorą.
 • Harmonogram pracy wszystkich pracowników Poradni oraz zakres działań Poradni jest dostosowany do aktualnie obowiązujących warunków i potrzeb.
 • Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem informacji, że na wizytę/poradę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną.
 • W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty w Poradni są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.
 • Wejściowe drzwi Poradni, w związku z epidemią COVID-19 i w celu ochrony badanych w Poradni dzieci, ich rodziców i pracowników, są zamknięte. Poradnia wyposażona jest w dzwonek, a dostęp do środka Poradni mają tylko umówione wcześniej osoby.
 • Dzieci, które będą badane w Poradni oraz ich rodziców/opiekunów obowiązują odpowiednie procedury, dostępne również na stronie internetowej Poradni w zakładce Aktualności:
 1. Rodzic/prawny opiekun zostaje telefonicznie poinformowany o terminie badania jego dziecka w Poradni oraz o procedurach dotyczących wizyty w Poradni w obecnej sytuacji. Z procedurami można również zapoznać się na stronie internetowej Poradni w zakładce Aktualności.
 2. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik rozmawiający z rodzicem/ opiekunem pozyskuje informacje na temat:
 3. zgody rodzica na badanie dziecka w Poradni według określonych procedur,
 4. stanu zdrowia dziecka, rodziców i osób z najbliższego otoczenia dziecka (czy osoby te nie są objęte kwarantanną w związku z COVID-19 i nie mają widocznych objawów choroby zakaźnej).
 5. Do Poradni na badanie dziecko przyjeżdża tylko z jednym rodzicem/ opiekunem i bez rodzeństwa, nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną.
 6. Na badanie należy wyposażyć dziecko w: piórnik z zawartością (długopis, ołówek, kredki, gumka, linijka), chusteczki higieniczne.
 7. Rodzic/opiekun i dziecko, którzy przyjechali na badanie:
 8. w celu wejścia do budynku Poradni dzwonią dzwonkiem i czekają na pracownika Poradni,
 9. wchodzą do Poradni w założonych maseczkach,
 10. wewnątrz budynku rodzic i dziecko dostosowują się do oznaczeń i obowiązujących wytycznych BHP: dezynfekują ręce, zachowują dystans między osobami, nie przekraczają strefy bezpieczeństwa w kontakcie z osobą w sekretariacie i pracownikami pedagogicznymi, używają w toalecie środków dezynfekujących; rodzic/opiekun cały czas ma obowiązek noszenia maseczki,
 11. po kilku minutach od wejścia do Poradni (przed badaniem) wyznaczony pracownik mierzy temperaturę dziecku i rodzicowi/opiekunowi.
 12. Aby badanie zostało rozpoczęte rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje procedury obowiązujące w Poradni w czasie epidemii COVID-19.
 13. Badanie dziecka będzie przebiegało według aktualnie obowiązujących zasad BHP. Osoba badająca i dziecko będą zaopatrzeni w przyłbicę ochronną lub maseczkę. Pokoje do badań wyposażone zostały w ekran ochronny z plexi oraz środki do dezynfekcji.
 14. Pracownik przeprowadzający badanie ma obowiązek zdezynfekować ręce, biurko i pomoce dydaktyczne przed i po badaniu oraz wywietrzyć pokój po zakończeniu badania.
 15. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania i przygotowania dziecka do tego w jakich warunkach będzie przebiegało badanie.
 • Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji.
 • Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie są dezynfekowane, a gabinet jest wietrzony przez co najmniej 15 min.
 • Narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym podlegają każdorazowo dezynfekcji.
 • Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanego, wyłożonego workiem foliowym kosza znajdującego się przy drzwiach wejściowych do Poradni. Na korytarzu, w widocznym miejscu znajdują się instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek, maseczek oraz prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 • Pracownicy są wyposażeni w środki do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, a także przyłbice ochronne.

Wytyczne dla pracowników:

 • Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wymaganych odległości pomiędzy pracownikami przy wykonywanej czynności, stosownie do jej charakteru pracownicy stosują środki ochrony osobistej, takie jak: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
 • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Podczas wykonywania obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu z dzieckiem należy nosić osłonę nosa i ust, maseczkę, ewentualnie przyłbicę oraz pamiętać o zdezynfekowaniu rąk przed badaniem. Założenie tylko przyłbicy bez maseczki jest uzasadnione w sytuacji, kiedy w punkcie kontaktowym znajduje się przegroda oddzielająca.
 • Zaleca się wyłączenie z użycia na czas epidemii narzędzi diagnostycznych wielokrotnego użytku, które nie mogą zostać poddane czyszczeniu i dezynfekcji.
 • Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówców –  rekomendowane jest 1,5 m.
 • Wymagane jest regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w tym każdorazowo przed zajęciami.
 • Każdy pracownik osobiście dezynfekuje swoją przyłbicę i miejsce, w które jest ona odłożona na czas nieużywania.
 • Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o oczyszczeniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak np. słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

II. Przestrzeń komunikacyjna/ogólnodostępna

 • Przy wejściu do Poradni, a także w łazienkach i innych pomieszczeniach  znajdują się  pojemniki z preparatem dezynfekcyjnym.
 • Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonej toalety, która wyposażona jest w dozownik z płynem do mycia rąk, z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami.
 • Poradnia jest regularnie wietrzona, a także dokładnie dezynfekowane są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci Poradni, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, klamek drzwi wejściowych, poręczy, uchwytów, blatów, krzeseł, włączników/ wyłączników świateł.

III. Procedury postępowania w przypadku zidentyfikowania osoby (pracownika/klienta) posiadającej symptomy zakażenia COVID-19.

Procedury zapobiegawcze – podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika:

 • Pracownicy Poradni zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni poinformować o tym fakcie pracodawcę, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu, a jeśli jest to niemożliwe, pracownik będzie oczekiwał na transport w osobnym pomieszczeniu, w którym można go czasowo odizolować od innych osób. 
 • Wstrzymane zostanie przyjmowanie klientów. Dyrektor Poradni lub zastępująca go osoba powiadomi właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się będzie ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Ustalony zostanie obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzone zostanie rutynowe sprzątanie Poradni oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta:

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren Poradni.
 • W przypadku wystąpienia u klienta widocznych objawów choroby zakaźnej w czasie pobytu w Poradni osoba ta zostanie poinstruowana o konieczności jak najszybszego opuszczenia Poradni, zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udania się tam własnym transportem lub zadzwonieniu pod numer 999 albo 112.
 • O zdarzeniu zostanie poinformowany dyrektor Poradni lub zastępująca go osoba, aby umożliwić ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Zostanie ustalona lista pracowników, dzieci oraz innych osób z zewnątrz (terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi oraz ankiety kwalifikacji do usługi należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej pod kluczem, przez okres 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała dana osoba, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ , odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Osoby opracowujące procedury:
dr Karolina Piłat – dyrektor
mgr Katarzyna Przygodzka – logopeda
mgr Renata Kuropatwa – inspektor BHP
mgr Kazimiera Sikora – pedagog
mgr Aleksandra Wypych – psycholog

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Bodzentynie
BĘDZIE NIECZYNNA W DNIACH 06-24 LIPCA 2020r.

/przerwa wakacyjna/

w sprawach pilnych można kontaktować się
z PPP-P w Chmielniku tel. 41 3544217
lub z PPP-P w Piekoszowie tel. 41 3061115

29 maja 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się wideokonferencja, podczas której autorski wykład pn. „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się z perspektywy  60 lat świadomości problemu dysleksji w Polsce” wygłosi prof. dr hab. Marta Bogdanowicz. Serdecznie zapraszamy na nią nauczycieli zainteresowanych tą właśnie tematyką.

(więcej…)