Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie od 01.09.2022 do 31.08.2023 r była uczestnikiem przedsięwzięcia grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn.„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obowiązuje nas roczna trwałość projektu.


29 maja 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się wideokonferencja, podczas której autorski wykład pn. „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się z perspektywy  60 lat świadomości problemu dysleksji w Polsce” wygłosi prof. dr hab. Marta Bogdanowicz. Serdecznie zapraszamy na nią nauczycieli zainteresowanych tą właśnie tematyką.

(więcej…)

Procedury działania 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie 

w czasie epidemii, w związku z ukazaniem się 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych klientów i pracowników w dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie bezpośredniego kontaktu.
 2. Z pracownikami Poradni należy kontaktować się głównie telefonicznie, w godzinach pracy Poradni: 7:30-16:00, ewentualnie mailowo lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.
 3. Kontakt z Poradnią: telefon 41 311 50 20; fax: 41 311 50 20; e-mail: pppbodzentyn@op.pl; www: www.pppbodzentyn.pl;
 4. Na zewnątrz Poradni, przy drzwiach wejściowych, dostępna jest skrzynka kontaktowa, przeznaczona na korespondencję/dokumenty, które chcecie Państwo dostarczyć do Poradni. Dokumenty muszą zawierać dane dziecka i opis sprawy, której dotyczą, a także imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego oraz telefon kontaktowy.
 5. Wejściowe drzwi poradni, w związku z epidemią COVID-19 i w celu ochrony badanych w Poradni dzieci, ich rodziców i pracowników, są zamknięte. Poradnia wyposażona jest w dzwonek, ale dostęp do środka Poradni mają TYLKO umówione wcześniej osoby.
 6. Dzieci, które będą badane w Poradni oraz ich rodziców/opiekunów obowiązują odpowiednie procedury, dostępne na stronie internetowej Poradni w zakładce Aktualności.
 7. Harmonogram pracy wszystkich pracowników Poradni oraz zakres działań Poradni jest dostosowany do aktualnie obowiązujących warunków i potrzeb.

Bodzentyn, 2020-05-05

Procedury przeprowadzania badań 

psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie

w czasie epidemii, w związku z ukazaniem się

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Rodzic/prawny opiekun zostaje telefonicznie poinformowany o terminie badania jego dziecka w Poradni oraz o procedurach dotyczących wizyty w Poradni w obecnej sytuacji. Z procedurami można również zapoznać się na stronie internetowej Poradni w zakładce Aktualności.
 2. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik rozmawiający z rodzicem/ opiekunem pozyskuje informacje na temat:
  • zgody rodzica na badanie dziecka w Poradni według określonych procedur,
  • stanu zdrowia dziecka, rodziców i osób z najbliższego otoczenia dziecka(czy osoby te nie są objęte kwarantanną w związku z COVID-19 i nie mają widocznych objawów choroby zakaźnej).
 3. Do Poradni na badanie dziecko przyjeżdża tylko z jednym rodzicem/ opiekunem i bez rodzeństwa, dokładnie na wyznaczoną godzinę.
 4. Na badanie należy wyposażyć dziecko w: piórnik z zawartością (długopis, ołówek, kredki, gumka, linijka), chusteczki higieniczne. 
 5. Rodzic/opiekun i dziecko, którzy przyjechali na badanie:
  • w celu wejścia do budynku Poradni dzwonią dzwonkiem i czekają na pracownika Poradni,
  • wchodzą do poradni w założonych maseczkach,
  • wewnątrz budynku rodzic i dziecko dostosowują się do oznaczeń i obowiązujących wytycznych BHP: dezynfekują ręce, zachowują dystans między osobami, nie przekraczają strefy bezpieczeństwa w kontakcie z osobą w sekretariacie i pracownikami pedagogicznymi, używają w toalecie środków dezynfekujących; rodzic/opiekun cały czas ma obowiązek noszenia maseczki,
  • po kilku minutach od wejścia do Poradni (przed badaniem) wyznaczony pracownik mierzy temperaturę dziecku i rodzicowi/opiekunowi.
 6. Aby badanie zostało rozpoczęte rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje procedury obowiązujące w Poradni w czasie pandemii COVID-19.
 7. W czasie badania danego dziecka w Poradni na jej terenie nie będą przebywały inne dzieci z rodzicami, jedynie pracownicy Poradni.
 8. Badanie dziecka będzie przebiegało według aktualnie obowiązujących zasad BHP. Osoba badająca i dziecko będą zaopatrzeni w przyłbicę ochronną. W pokoju, w którym przeprowadzane będzie badanie, zachowany pozostanie odpowiedni dystans między dzieckiem a osobą badającą. Pomieszczenie wyposażone zostało w ekran ochronny z plexi oraz środki do dezynfekcji. 
 9. Pracownik przeprowadzający badanie ma obowiązek zdezynfekować ręce, biurko i pomoce dydaktyczne przed i po badaniu oraz wywietrzyć pokój po zakończeniu badania.
 10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania i przygotowania dziecka do tego w jakich warunkach będzie przebiegało badanie.
 11. Czynności niewymagające kontaktu bezpośredniego z rodzicem/ opiekunem prawnym będą przeprowadzone zdalnie.  

Bodzentyn, 2020-05-05