Procedury przeprowadzania badań 

psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie

w czasie epidemii, w związku z ukazaniem się

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Rodzic/prawny opiekun zostaje telefonicznie poinformowany o terminie badania jego dziecka w Poradni oraz o procedurach dotyczących wizyty w Poradni w obecnej sytuacji. Z procedurami można również zapoznać się na stronie internetowej Poradni w zakładce Aktualności.
 2. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik rozmawiający z rodzicem/ opiekunem pozyskuje informacje na temat:
  • zgody rodzica na badanie dziecka w Poradni według określonych procedur,
  • stanu zdrowia dziecka, rodziców i osób z najbliższego otoczenia dziecka(czy osoby te nie są objęte kwarantanną w związku z COVID-19 i nie mają widocznych objawów choroby zakaźnej).
 3. Do Poradni na badanie dziecko przyjeżdża tylko z jednym rodzicem/ opiekunem i bez rodzeństwa, dokładnie na wyznaczoną godzinę.
 4. Na badanie należy wyposażyć dziecko w: piórnik z zawartością (długopis, ołówek, kredki, gumka, linijka), chusteczki higieniczne. 
 5. Rodzic/opiekun i dziecko, którzy przyjechali na badanie:
  • w celu wejścia do budynku Poradni dzwonią dzwonkiem i czekają na pracownika Poradni,
  • wchodzą do poradni w założonych maseczkach,
  • wewnątrz budynku rodzic i dziecko dostosowują się do oznaczeń i obowiązujących wytycznych BHP: dezynfekują ręce, zachowują dystans między osobami, nie przekraczają strefy bezpieczeństwa w kontakcie z osobą w sekretariacie i pracownikami pedagogicznymi, używają w toalecie środków dezynfekujących; rodzic/opiekun cały czas ma obowiązek noszenia maseczki,
  • po kilku minutach od wejścia do Poradni (przed badaniem) wyznaczony pracownik mierzy temperaturę dziecku i rodzicowi/opiekunowi.
 6. Aby badanie zostało rozpoczęte rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje procedury obowiązujące w Poradni w czasie pandemii COVID-19.
 7. W czasie badania danego dziecka w Poradni na jej terenie nie będą przebywały inne dzieci z rodzicami, jedynie pracownicy Poradni.
 8. Badanie dziecka będzie przebiegało według aktualnie obowiązujących zasad BHP. Osoba badająca i dziecko będą zaopatrzeni w przyłbicę ochronną. W pokoju, w którym przeprowadzane będzie badanie, zachowany pozostanie odpowiedni dystans między dzieckiem a osobą badającą. Pomieszczenie wyposażone zostało w ekran ochronny z plexi oraz środki do dezynfekcji. 
 9. Pracownik przeprowadzający badanie ma obowiązek zdezynfekować ręce, biurko i pomoce dydaktyczne przed i po badaniu oraz wywietrzyć pokój po zakończeniu badania.
 10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania i przygotowania dziecka do tego w jakich warunkach będzie przebiegało badanie.
 11. Czynności niewymagające kontaktu bezpośredniego z rodzicem/ opiekunem prawnym będą przeprowadzone zdalnie.  

Bodzentyn, 2020-05-05

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

Poradnia wznawia bezpośrednią działalność w zakresie diagnozy, 
w celu wydania stosownych orzeczeń i opinii, niezbędnych z punktu widzenia sytuacji szkolnej dziecka.

Spotkania w Poradni będą umawiane indywidualnie telefonicznie. 
Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni, nadal będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Wkrótce opublikujemy procedury obowiązujące w Poradni od 4 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych klientów i pracowników w dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie bezpośredniego kontaktu.

Kontakt z Poradnią: telefon 41 311 50 20; fax: 41 311 50 20; e-mail: pppbodzentyn@op.pl; www: www.pppbodzentyn.pl;

W związku z ograniczeniem funkcjonowania Poradni będziemy zamieszczali dla Państwa materiały do wykorzystania w domu. Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami przygotowanymi, opracowanymi przez naszych specjalistów. Materiały będą dostępne w zakładce „Warto przeczytać„.

W związku z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii, za zgodą Organu Prowadzącego w Poradni kontynuowane będzie ograniczenie funkcjonowania placówki poprzez zawieszenie udzielania bezpośrednich porad dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom do 10 kwietnia 2020 roku.

Poradnia będzie pracować w trybie jednozmianowym, w godzinach od 8:00 do 12:00.

Pracownicy będą udzielać konsultacji i porad oraz interweniować w sytuacjach kryzysowych w formie telefonicznej i mailowej. Zapraszamy do kontaktu! 

Kontakt z Poradnią: telefon 41 311 50 20; fax: 41 311 50 20; e-mail: pppbodzentyn@op.pl; www: www.pppbodzentyn.pl;

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (…), w Poradni zawieszone jest udzielanie bezpośrednich porad dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom do 26 kwietnia 2020 roku.

Poradnia pracuje w trybie jednozmianowym, w godzinach od 8:00 do 12:00. 

Pracownicy udzielają konsultacji i porad oraz interweniują w sytuacjach kryzysowych w formie telefonicznej i mailowej. Zapraszamy do kontaktu!  

Kontakt z Poradnią: telefon 41 311 50 20; fax: 41 311 50 20; e-mail: pppbodzentyn@op.pl; www: www.pppbodzentyn.pl;