Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie od 01.09.2022 do 31.08.2023 r była uczestnikiem przedsięwzięcia grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn.„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obowiązuje nas roczna trwałość projektu.

ZAPROSZENIE

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie serdecznie zapraszają na spotkanie logopedów szkolnych w dniu:
20 marca 2024r, o godz. 10.00.
Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 6.
Temat spotkania: 

Wady zgryzu a wady wymowy – leczenie ortodontyczne a terapia logopedyczna

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 15.03.2024r, 
tel. 41 311 50 20.

Katarzyna Przygodzka 
Dyrektor Poradni

Zaproszenie

W  ramach projektu  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej i Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek w dniu 25 kwietnia 2024r w godz. 8.30-12.30 w ramach współpracy Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie odbędzie się  Dzień otwarty Punktu konsultacyjnego.

Zaplanowane działania:

  • stworzenie możliwości zaprezentowania oferty Poradni
    w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży, wydawania opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, udzielania pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom oraz współpracy poradni ze szkołami,
  • rozmowy terapeutyczne z uczniami, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, pomoc w zakresie problemów emocjonalnych dzieci  w wieku szkolnym, trudności relacyjnych w grupie rówieśników, problemów
    z zawieraniem znajomości, trudności w nauce oraz trudności ucznia w szkole uwarunkowanych sytuacją w domu,     
  • rozmowy z rodzicami, porady i wskazówki, oferta pomocy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, wsparcie edukacyjno – informacyjne jak wspierać edukację dzieci i pomagać w nauce, jak pomóc dziecku w relacjach z rówieśnikami, zawieraniu satysfakcjonujących kontaktów koleżeńskich, jak rozwiązać problemy związane z akceptacją,
  • konsultacje dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz psychologów szkolnych w sprawach związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz realizacją zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, analiza opinii i orzeczeń, dzielenie się doświadczeniami z zakresu pracy z uczniem ze SPE.

Osoby odpowiedzialne:
mgr Iwona Skórska – psycholog, koordynator PK
mgr Renata Kuropatwa – pedagog   

Nowy adres mailowy do kontaktu z Poradnią: poradnia@pppbodzentyn.pl


Sedecznie zapraszamy pedagogów szkolnych na coroczne spotkanie w Poradni, które odbędzie się w dniu 17 października, o godzinie 10:00. Główny temat spotkania: Współpraca Poradni ze szkołami w świetle Reformy Oświaty.

W związku ze zmianą nazwy Poradni oraz przepisów dotyczących wydawania przez Zespoły Orzekające Poradni orzeczeń i opinii, udostępniamy Państwu nowe druki.

W dniu 15 września 2017 roku, Uchwałą Rady Pedagogicznej Poradnia zmieniła nazwę z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie na Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie.

W roku szkolnym 2017/18 zajęcia terapii integracji sensorycznej zostają zawieszone.

W sierpniu w Poradni nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Pani Dyrektor Anna Pałac przeszła na emeryturę i zastąpiła ją Pani Karolina Piłat, także pracownik naszej poradni.

Pani Anna Pałac pracowała w poradni 35 lat, w tym 26 lat jako dyrektor. Dzięki wiedzy, zdolnościom, ogromnej empatii i świetnemu kontaktowi z ludźmi stworzyła placówkę przyjazną zarówno dla nas – pracowników, jak i dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych osób korzystających z pomocy naszej poradni.

Jesteśmy jej wdzięczni za to, jakim Dyrektorem, ale przede wszystkim człowiekiem była dla nas, za jej zaangażowanie w rozwój placówki, umożliwianie nam rozwoju zawodowego, stworzenie niepowtarzalnej atmosfery. Dziękujemy za wyrozumiałość, naukę, wsparcie i dobre rady. Dziękujemy za możliwość pracy w miejscu, które jest lubiane i cenione.

Nasza nowa Pani Dyrektor Karolina Piłat również jest psychologiem, doktorem nauk medycznych. W naszej poradni pracuje od 9 lat, a jej doświadczenie zawodowe obejmuje także pracę w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Witamy ją serdecznie na nowym stanowisku!